لزوم استفاده از ماژول مدیریت اطلاعات پروژه ها در فاز ساخت و اجرای پروژه ها