PWMS

سیستم مدیریت انبار و متریال پروژه ها

3819104.png

در آخرین فاز از سیستم مدیریت پروژه های خرید و در زمانی که اقلام تامین شده تحویل انبار می شود کار نرم افزار مدیریت انبار و متریال پروژه ها یا PWMS (Procurement Warehouse Management System)  آغاز می گردد. این نرم افزار یک سيستم جامع براي مدیریت اطلاعات و كنترل فرآیندها انبار پروژه (پیش از بهره برداری) می باشد.

در این سیستم اقلام با یک سیستم کدینگ مشخص وارد انبار می شوند. نگهداری اطلاعات اقلام در این سیستم مشابه با سیستم های رایج انبار در سیستم های غیر پروژ های متفاوت است. در این نرم افزار اهمیت دارد که اقلام مربوط به کدام جبهه کاری و با چه الویتی واگذار می گردند. بازگشایی و بازرسی اقلام OPI، کنترل صحت یا خرابی(OSDI)  ورود انبار و انطباق تعدادی با اقلام مهندسی شده (MTO) و نهیاتا کنترل تحویل بر اساس جبه های کاری تعریف شده در سایت همه جزء قابلیت های این نرم افزار می باشند.

در ادامه به مشخصات نرم افزار مدیریت انبار و متریال پروژه های گروه نرم افزاری آفام اشاره خواهیم کرد.

مدیریت کالا در سیستم مدیریت انبار و متریال پروژه ها

مدیریت انبار در سیستم مدیریت انبار و متریال پروژه ها