چالش شرکت های پروژه محور با نرم افزارهای اتوماسیون اداری و نامه نگاری