موتور جستجوی محتوی فایل ها، ابزار جدید آفام برای مدیریت دانش در پروژه ها